လာေရာက္သူအေပါင္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္*သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)*မွၾကိဳဆိုပါ၏

Sunday, 1 February 2015

Windows 10 ( IOS File ) x86 / x64 စုစည္းမႈ Direct Download Links

Computer အတြက္ Windows 10 ( IOS ဖိုင္) x86 / x64  Offical Direct Download Links မ်ားစုစည္းျပီး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ IOS ဖိုင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္ ေဒါင္းယူျပီးတ႔ဲ IOS File ကို USB flash drive or DVD အေခြထဲ Burn ျပီးအသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ One Click ျဖင္႔ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါျပီ။

Important

        *The easiest way to convert an ISO file to a DVD is to use Windows Disc Image Burner.

        *Remember, trying out an early build like this can be risky. That's why we recommend that you don't install the preview on your primary home or business PC. Unexpected PC crashes could damage or even delete your files, so you should back up everything.

        *If you want to stop using Windows 10 Technical Preview and return to your previous version of Windows, you'll need to reinstall your previous version from the recovery or installation media that came with your PC—typically a DVD. If you don't have recovery media, you might be able to create recovery media from a recovery partition on your PC using software provided by your PC manufacturer. You'll need to do this before you upgrade. Check the support section of your PC manufacturer's website for more info.
        *After you install Windows 10 Technical Preview, you won’t be able to use the recovery partition on your PC to go back to your previous version of Windows. Product key: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

English (United States)
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.92 GB)
SHA-1 hash value = 6A95316728299D95249A29FBEB9676DED23B8BEB
******************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (3.01 GB)
SHA-1 = 1AE10947CC297AE299E1C81F95812EFBB5C84121
=================================
English (United Kingdom)
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.92 GB)
SHA-1 = 26DC8B6C95E9DDE0F667D6788AB4FBD03DA52F02
*********************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (3.01 GB)
SHA-1=137196818A33DA6059FB0AC476AB400401A66BD2
=================================
Chinese (Simplified) 
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (4.06 GB)
SHA-1 = 39F660C94C54B07B416B47F5E8BA2AB9A8CEB593
********************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (3.13 GB)
SHA-1 = A6691C15D59B3ED3C0ACB642CBDFF9AE4B7FB19E
=========================================
Portuguese (Brazilian) 
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.89 GB)  
SHA-1 = 7AB523F2DA4BCDAEB275F3316C06751DC390CAB3 
************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (2.98 GB)
SHA-1 = 5340FB9DF5F515AF585BB16CE73975032D29BE83 
=================================
German
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.94 GB)
SHA-1 =5C85EE1CCD39B2D924C0BC9B32C8E2928FFEB18C 
************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (3.02 GB)
SHA-1 = 39725502F94BAF1C07FBC09A1C7870639CD0FD95 
==========================================
French 
Windows 10 Technical Preview (x64) 
Download (3.92 GB)
SHA-1 = 87C73B49597D3C15C436EDF74AA37047119E7E92 
************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (3.01 GB)
SHA-1 = 9127F711D4EF708F4F627B84244C2001E971219C 
==================================
French (Canada)
Windows 10 Technical Preview (x64) 
Download (3.92 GB
SHA-1 = 8278CC27FD48D3EBE7B2C9022FD100A24A2BA616 
**************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (3.01 GB)
SHA-1 = 68B55CC182E70F0DDB2AE997387C88B0E2C40883
==================================
Russian
Windows 10 Technical Preview (x64) 
Download (3.88 GB)  
SHA-1 =60FE28BF9FA3252B4EBF4AAFB87ECC9A26F90638  
***************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (2.98 GB)
SHA-1 = F3DD6E161796F82C0AC16BF0D15D7E91F9D38F0E 
==================================
Japanese
Windows 10 Technical Preview (x64) 
Download (3.98 GB)  
SHA-1 =8D8DFA90F0618E38269E3CFFCF128DD928083A32 
*****************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (3.05 GB)
SHA-1 = 2FCC43DF5AD19E03D445078163A9A7951CA75FA8 
==================================
Italian
Windows 10 Technical Preview (x64) 
Download (3.88 GB)
SHA-1 = EDC60C889C6C9A11B88A5E31DB377322466CFFC5 
******************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (2.97 GB)
SHA-1 = F27C35A6DE5706B6C1E725AAA21D80793A06856B
==================================
Dutch
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.87 GB)
SHA-1 = 0A6DC03BE9E7674361B7658158DA8D21D6A8B708
******************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (2.96 GB)
SHA-1 = 94CB555704B7537CEEFBD7E90C8C9C75D8C54DE1
==================================
Spanish
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.93 GB)
SHA-1 = 39783537F3F9F8C5171F77FEAACBD41C1A2E9373
*******************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (3.01 GB)
SHA-1 =  7C9C150CE4191459C36419174B0ADA2FAB72A0B7
==================================
Spanish (Latin America)
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.93 GB)
SHA-1 = 94A5EE64FAC509D8A8157D6DB340D0A55978CCC2
*******************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (3.02 GB)
SHA-1 = 6E60CA5A4E9848BA367AF227653EEEEBC40A873E
=================================
Polish
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.87 GB)
SHA-1 = 62A1D84B1193319CC5A3EFD982C1E3186ED171F7
******************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (2.97 GB)
SHA-1 =  E3CB26A7623053025BBCF0C4D7EEAB3135DBFB59
==================================
Turkish
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.86 GB
SHA-1 =  748AEF5EA5DC09144560F1F41649418955A83740 
*********************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (2.95 GB)   
SHA-1 = 2C4BD390F500BFA2DE4F061F76C08E43936CFD2F 
==================================
Swedish
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.87 GB)  
SHA-1 =  E584B2338EEB2026BC0FE2256FE36BBE7134890C 
**********************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (2.96 GB
SHA-1 =  F1D19142ECD17F9F18E55172CDE87714DB91440C 
==================================
Czech
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.86 GB)
SHA-1 = 655004BEDD3DAB3934826D725CC4EEEB04FB6CF7 
***********************************
Windows 10 Technical Preview (x86) 
Download (2.95 GB)   
SHA-1 =  459B5A2E6400C725EF86B424E169349698F8454C 
================================
Arabic
Windows 10 Technical Preview (x64) 
Download (3.87 GB)
SHA-1 = 3A0BFC9AA465914AE859C28D19AE7E3D3932387E 
************************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (2.96 GB)
SHA-1 = AE4D2061910B97FA404DA67D8A78BA5B002D4555 
================================
Finnish
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.87 GB)
SHA-1 = B8400F6CF781CAA7091E20BF269E8A44462FD40E
******************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (2.96 GB)
SHA-1 = 374F4F0E282BBB59BF51867550C66ECFC603D9FC
================================
Thai 
Windows 10 Technical Preview (x64)
Download (3.86 GB)
SHA-1 = 3C87C1D992A35A123FEBE1A587254C8646303B49  
*******************************
Windows 10 Technical Preview (x86)
Download (2.95 GB)
SHA-1 = 2255C1E45DCB9D76C622F9C5EE41D7988751467B 


သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)


တင္သမွ် ပို႔စ္ ေတြကို Facebook မွာၾကည္႔မယ္ဆို{ ဒီေနရာမွ }သြားျပီး LIKE ေပးထားႏိုင္ပါတယ္

0 comments:

Post a Comment