လာေရာက္သူအေပါင္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္*သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)*မွၾကိဳဆိုပါ၏

Friday, 26 December 2014

Facebook All Version / Cartoon Facebook / 3D /အၾကည္ / ေဘာလုံးအသင္းမ်ား အားလုံး စုစည္းမွဳ

Facebook Version အစုံေဒါင္းလုတ္ရယူနိုင္ပါတယ္။ Facebook Colour အစုံ ၊ Facebook ရုပ္ေၿပာင္ကာတြန္း Version မ်ား အားလုံး ဒီေနရာမွာ ရယူနိုင္ပါတယ္ ။

၁။ Facebook v 3.5 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/xhmg7ebd72uzxky/Facebook-3.5%20naymyomobile.apk?dl=0

၂။ Facebook v 3.9 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/0dd56dznm9h4lu9/Facebook%203.9%28NMM%29.apk?dl=0

၃။ Facebook v 7.0.0.11.24 ကိုရယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZUGcZ1ruXJVFLRx5PpnaAkTUQlLS7pjXk

၄။ Facebook v 7.0.0.15.24 ကိုရယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpdoZcBnxSiG0cPB9VybpbM7pLzJKEsKX

၅။ Facebook v 8.0.0.0.7 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/whzxrwoh98u9qpd/Facebook%20v8.0.0.0.7%20upload%20by%20Naymyo%28NMM%29.apk?dl=0

၆။ Facebook v 8.0.0.2.24 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/yrhlh9zh4eoux2h/Facebook_8.0.0.2.24_by%20apkvillage.apk?dl=0

၇။ facebook v 8.0.0.3.24 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/sgt8y1y1gf3u2tl/facebook.v8.0.3.24.apk?dl=0

၈။ Facebook v 9.0.0.0.7 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/s5m0ogtrpo3qzdw/facebook.9.0.0.0.7%20NMM.apk?dl=0

၉။ Facebook v 9.0.0.0.18 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/qq478iw5d0x56sn/9.0.0.0.18by%20NMM.apk?dl=0

၁၀။ Facebook v 9.0.0.0.19 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/tpyzqgfcnsbqg8v/Facebook%209.0.0.0.19%20.apk?dl=0

၁၁။ Facebook v 9.0.0.0.22 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/keb23okioc33ewt/Facebook%209.0.0.0.22.apk?dl=0

၁၂။ Facebook v 9.0.0.0.25 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/j4traec13ljfrgh/facebook_v9.0.0.0.25_naymyomobile.apk?dl=0

၁၃။ facebook v 9.0.0.0.26 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/90lt72xo1pk419h/Facebook%209.0.0.0.26.apk?dl=0

၁၄။ Facebook v 10.0.0.0.7 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/7xjzq7an5volzb9/Facebook10.0.0.0.7.apk?dl=0

၁၅။ Facebook v 10.0.0.0.8 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/bdb5gxvsfzou824/Facebook%2010.0.0.0.8NMM.apk?dl=0

၁၆။ Facebook v10.0.0.0.11 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/epzqyt1bj6v2x6u/Facebook%20v10.0.0.0.11.apk?dl=0

၁၇။ Facebook v10.0.0.0.14 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/otpbo0rlwqirqkq/Facebookv1o.o.o.o.14byNMM.apk?dl=0

၁၈။ Facebook v 10.0.0.28.27 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/xk9k9uejd5ci40i/Facebook%2010.0.0.28.27.nmm.apk?dl=0

၁၉။ Facebook v11.0.0.8.23 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/bwwipesj59iejt4/Facebook%20v11.0.0.8.23%20by%20androidvillage.apk?dl=0

၂၀။ Facebook v 1.9.12 (ျမန္မာမႈ ့)
https://www.dropbox.com/s/o6u77agum110x6a/Facebook%20Myanmar%201.9.12%20.apk?dl=0

၂၁။ Facebook window-v1.0 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/o5uvo25lgf5k1a5/Facebook%20window-v1.0%20by%20naymyo.apk?dl=0

၂၂။ Facebook katana v3.0 ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/ktjysrij3e9v5o9/facebook.katana_3.apk?dl=0

၂၃။ Facebook Destop version ကိုရယူရန္
https://www.dropbox.com/s/jtz1d1tsmf3o1d9/Facebook%20Destop.apk?dl=0

၂၄။ Facebook v 12.0.0.14.14 ကိုရယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCKoZMSV8fFzIY9SPsskJEl9v9B2fFFy7

၂၅။ Facebook v 12.0.0.2.14 ကိုရယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZcTrZg4x68x8gBfH9VkO61FwF38vlSC6V

၂၆။ Facebook v 14.0.0.15.13 ကိုရယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZP3X7ZW1LuvpldHzz0bcAlRQs3y4OzVhYy

၂၇။ Facebook v 10.0.0.13.27 ကိုရယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ4QaZtYrKWxnJCDzmnh6UnaUjT8jgvkk7

၂၈။ Facebook v 10.0.0.8.27 ကိုရယူရန္
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZiDNZSA5J6qo89wVXwxYQm6zfczYnwplV

၂၉။ Facebook v 9.0.0.26.28 ကိုရယူရန္
http://www.4shared.com/mobile/eXUtC9qpba/Facebook9002628_NMM.html

၃၀။ Facebook v 17.0.6.16 ( official update) ကိုရယူရန္
https://copy.com/Dc3f6kYLYNcz3iiU

၃၁။ Facebook v 18.0.0.6 (စတစ္ကာ ကြန့္မန့္ရ) ကိုရယူရန္
https://copy.com/VXTMzAdO7kkbDvHn

၃၂။ Facebook v 17.0.16.16(offical) ကိုရယူရန္
https://copy.com/x8UAEY7AKBOS

၃၃။ Facebook v 18.0.0.10 ကိုရယူရန္
https://copy.com/3a7fbK6YyuC8

၃၄။ Facebook v 18.0.0.24.14 (Official) ကိုရယူရန္
https://www.copy.com/s/fyvgwxAVZh43f3jF/Facebook_18.0.0.24.14_ymo.apk

၃၅။ Facebook v 19.0.0.0.13 ( unoffical ) ကိုရယူရန္
http://www.solidfiles.com/d/46c8acc9dd/Facebook_v_19.0.0.0.13_upload_by_nm.apk

---------------------------------------------------------------------------

facebook v 20.0.0.0.1
https://www.dropbox.com/s/1btcc2dt6n291zt/fb%20%2020.0.0.7%20%28kz%20%29.apk?dl=0

facebook v 21.0.0.23.12
https://www.dropbox.com/s/efxi25b45m4vpbw/Facebook-21.0.0.23.12_com.facebook.katana-5233458.apk?dl=0

facebook v 22.0.0.0.4
http://www.apkmirror.com/apk/facebook-inc/facebook/facebook-22-0-0-0-4-apk

facebook v 23.0.0.0.4
http://www.apkmirror.com/apk/facebook-inc/facebook/facebook-23-0-0-0-4-apk

facebook v 23.0.0.0.8
http://www.apkmirror.com/apk/facebook-inc/facebook/facebook-23-0-0-0-8-apk

fbအၾကည္ေရာင္
https://www.dropbox.com/s/9s856eui78ubugn/အၾကည္​​ေရာင္​%20facebook.apk?dl=0

3D facebook
https://www.dropbox.com/s/cuh34y7zszyj2t7/3D%20facebook.apk?dl=0

္မန္ယူfb
https://www.dropbox.com/s/ccb150lp5zulx53/fb%20photo.apk?dl=1

Arsenal FB
http://pc.cd/aJx

-------------------------------------------------------------
( 1 ) Facebook Chelsea
http://pc.cd/ihP

( 2 ) Facebook Conan
http://pc.cd/ehP

( 3 ) Facebook MickyMouse
http://pc.cd/hSP

( 4 ) Facebook Minion
http://pc.cd/AhP

( 5 ) Facebook Onepiece
http://pc.cd/bbP

( 6 ) Facebook Reborn
http://pc.cd/kmP

( 7 ) Facebook Stitch
http://pc.cd/NhP

( 8 ) Facebook Kuma
http://pc.cd/wSP

( 9 ) Facebook Kitty
http://pc.cd/PYP

( 10 ) Facebook Doraemon
http://pc.cd/2SP
----------------------------------------------------------

*********** Carton Facebook 18 Apk *****************

Facebook.1 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/NOP

Facebook.2 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/JOP

Facebook.3 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/2OP

Facebook.4 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/yIP

Facebook.5 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/PEP

Facebook.6 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/dOP

Facebook.7 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/o6P

Facebook.8 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/5UP

Facebook.9 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/7IP

Facebook.10 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/JEP

Facebook.11 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/rUP

Facebook.12 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/qNP

Facebook.13 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/W3P

Facebook.14 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/taP

Facebook.15 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/eNP

Facebook.16 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/iIP

Facebook.17 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/JNP

Facebook.18 Download >>
ဒီမွာေဒါင္းပါ http://pc.cd/WNP

-------------------------------------------------------------------
==============ေဖ့စ္ဘုတ္ကာလာစံု==========
အန္ီ
ဒီမွာေဒါင္းရန္
http://www.mediafire.com/?36gndnyqpqwn42q

ပန္းေရာင္
ဒီမွာေဒါင္းပါ
http://www.mediafire.com/?6omgtv5haq3j7iw

ခရမ္း
ဒီမွာေဒါင္းပါ
http://www.mediafire.com/?dbc83lel86j9iyb

စိမ္းျပာ
ဒီမွာေဒါင္းပါ
http://www.mediafire.com/?bfy9owiu5bw7gtz

အမဲ
ဒီမွာေဒါင္းပါ
http://www.mediafire.com/?6u57l0l47yq828n

အစိမ္း
ဒီမွာေဒါင္းပါ
http://www.mediafire.com/?78nve58akz5s0jw

ေရႊ
ဒီမွာေဒါင္းပါ
http://www.mediafire.com/?z3ax2dud93636hv

အဝါ
ဒီမွာေဒါင္းပါ
http://www.mediafire.com/?93e009q0ckrn541

--------------------------------------------------------------------------------------
thank to : #bartharchittharkaung 


အဆင္ေၿပက်ပါေစဗ်ာ .....

Credit = ဦးဦး အီမို


သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)


တင္သမွ် ပို႔စ္ ေတြကို Facebook မွာၾကည္႔မယ္ဆို{ ဒီေနရာမွ }သြားျပီး LIKE ေပးထားႏိုင္ပါတယ္

2 comments:

  1. link အေသေတြခ်ည္းဘဲ cartoon fb က

    ReplyDelete
  2. link အေသေတြခ်ည္းဘဲ cartoon fb က

    ReplyDelete