လာေရာက္သူအေပါင္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္*သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)*မွၾကိဳဆိုပါ၏

Tuesday, 15 April 2014

Windows 7 Drivers (Eng/x86/x64) (Update 1.04.2014)

Window 7 နဲ႔ Window XP  ေတြအတြက္ Driver ေတြပါ.... မိမိတို႔စက္မွာ လိုအပ္ေနတဲ႔ Driver ေတြကို Auto ဆြဲသြင္းေပးသြာမွာပါ...။
File Size ကေတာ့ 5.5GB ပါ...။
About the program: Collection of updated drivers for devices running the operating system Windows XP / 7 x32/x64, represents the most complete and fresh set on 01/04/2014. This release contains the drivers for stationary (Desktop) Computer and Notebook for (Notebook). All drivers are sorted by devices and packaged in self-extracting archives 7-zip. All drivers were downloaded from the official websites of manufacturers (Intel, AMD, Nvidia, Realtek, VIA, etc.) and are the reference (without third-party changes).

ပါဝင္တဲ႔ Driver ေတြကေတာ့ ေအာက္မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္...။

List of Windows 7 drivers:

Audio
* Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows 7 Driver analog-device hd v.6.10.1.6620 -- x32/x64
* IDT HD Audio Driver v.6.10.6495.0 -- x32/x64
* Realtek HD Audio Driver R2.73 v.6.0.1.7195 WHQL -- x32/x64
* Realtek AC97 Audio Driver PG537 — x32/x64
* Realtek HDMI Audio Driver R2.70 -- x32/x64
* C-Media CM-102 Driver v.6.12.8.2131 -- x32/x64
* C-Media CM106 v.2131-2111 — x32/x64
* C-Media CM6501 v.6.12.8.2151 — x32/x64
* C-Media CM8738 v.7.12.8.1742 — x32/x64
* C-Media CM8768 v.8.17.41— x32/x64
* C-Media CM8770 v.8.17.42 — x32/x64
* C-Media CM8787 v.8.18.03 — x32/x64
* C-Media CM8788 v.8.18.03 — x32/x64
* Conexant Hermosa HD Audio Windows 7 Driver v.4.98.9.0 — x32/x64
* Conexant Cocoa II HD Audio Vista7 Driver v.4.121.0.50 -- x32/x64
* Conexant Pebble HD Audio Vista7 Driver v.4.111.0.60 -- x32/x64
* Conexant HD Audio Driver v.8.64.59.59 -- x32/x64
* VIA HD Audio Driver v.6.0.11.0300— x32/x64
* SigmaTel HD Audio v.6.10.6207.2 -- x32/x64

Video
* AMD/ATI Catalyst 13.12 Desktop WHQL x32
* AMD/ATI Catalyst 13.12 Desktop WHQL x64
* AMD/ATI Catalyst 13.12 Mobility WHQL x32
* AMD/ATI Catalyst 13.12 Mobility WHQL x64
* AMD/ATI Catalyst 13.9 Desktop WHQL for 2x,3x,4x series -- x32
* AMD/ATI Catalyst 13.9 Desktop WHQL for 2x,3x,4x series -- x64
* Intel Graphics Driver
(945G,945GZ,946GZ,G965,Q965,Q963,G33,G35,Q33,Q35,G31,945GC,
945GM,945GME,945GMS,940GML,GM965,GME965,GLE960) – v.15.12.75.1825 - x32/x64
* Intel Graphics Driver (B43,G41,G43,G45,Q43,Q45,GL40,GM45,GS45,GS40) - v.15.17.12 -- x32/x64
* Intel HD Graphics v.15.22.58 -- x32/x64
* Intel HD Graphics 2000/3000/4000 v.15.28.21 -- x32/x64
* Intel HD Graphics 3000 drivers v.9.17.10.3347 -- x32/x64
* Intel HD Graphics 3600 v.8.14.8.1096 -- x32
* Intel HD Graphics 4000 (3rd & 4th generation) v.9.18.10.3006 -- x32/x64
* Intel HD Graphics 5000 (3rd & 4th generation) v.10.18.10.3282 -- x32/x64
* Intel HD Graphics 5200 v.10.18.10.3496 WHQL -- x32/x64
* Intel Broadwell HD Graphics v.10.18.10.3380 -- x32/x64
* Intel GMA 500 v.5.0.0.2030 -- x32
* Intel GMA 600 v.8.14.6.3077 -- x32
* Intel GMA 900 v.15.31.17.3257 -- x32
* Intel GMA 900 v.15.31.17.64.3257 -- x64
* Intel GMA 950,965 v.15.12.75.4.1930 -- x32
* Intel GMA 950,965 v.15.12.75.4.64.1930 -- x64
* Intel GMA 3150 v.15.12.75.50.7.2230 -- x32
* Intel GMA 3150 v.15.12.75.50.64.2230 -- x64
* Intel GMA 3600 v.8.14.8.1096 -- x32
* Nvidia 335.23 Desktop WHQL -- x32
* Nvidia 335.23 Desktop WHQL -- x64
* Nvidia 335.23 Notebook WHQL -- x32
* Nvidia 335.23 Notebook WHQL -- x64
* Nvidia 307.83 Desktop WHQL for 6x-7x-series -- x32
* Nvidia 307.83 Desktop WHQL for 6x-7x-series -- x64
* VIA CN896 VIA Chrome9™, P4M900 VIA Chrome9™, VN896 VIA Chrome9™ HC v.24.10.04i — x32/x64
* VIA VX800 VIA Chrome9™ HC, VX820/UT VIA Chrome9™ HC v.24.10.04k — x32/x64
* VIA VX855 VIA Chrome9™ HCM, VX875 VIA Chrome9™ HCM v.24.10.04j — x32/x64
* SiS Video Driver UniVGA v.5.29 -- x32/x64

Chipset
* Intel Chipset Driver v.9.4.0.1027 & v.10.0.13 WHQL -- x32/x64
* Intel AMT/MEI/HECI Driver v.7.00.02.1164 -- x32/x64
* Intel Management Engine Interface Driver v.9.6.0.1038 -- x32/x64
* NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.58 x32
* NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.58 x64
* VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a — x32/x64
LAN (Сеть)
* Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) v.1.0.0.49 — x32/x64
* Atheros (AR813x/AR815x) v.2.1.0.21 — x32/x64
* Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) v.2.4.7.29 — x32/x64
* Broadcom Ethernet Driver v.16.2.4.1 — x32/x64
* Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.19.0 -— x32/x64
* JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.31.6 — x32/x64
* Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.12.10.14.3 -- x32/x64
* Realtek Ethernet Windows 7 Driver v.7.080.0218.2014 -- x32/x64
* VIA Rhine Ethernet Driver/win7 v1.15.01 -- x32/x64
* VIA Velocity Ethernet Driver v.1.41 -- x32/x64

Card Reader
* Alcor Micro Card Reader Driver v.1.0.39.0 — x32/x64
* Broadcom Card Reader Driver v.16.0.2.8 - x32/x64
* JMicron JMB38x Driver v.1.00.76.01 WHQL — x32/x64
* O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933,OZ711E0,OZ711EC1,OZ711E1,OZ711E2,OZ711M1,OZ711M2,OZ711M3) - v.3.19.1 — x32/x64
* Realtek ( RTS 5121, 5101, 5111, 5116 Card Reader) v.6.1.7600.30127 — x32/x64
* Realtek ( RTS 5158 Card Reader) v.6.0.6000.20136 -- x32/x64
* Realtek ( RTS 5139 Card Reader) v.6.3.9600.39057 -- x32/x64
* Realtek ( RTS 5229 Card Reader) v.6.3.9600.29077 -- x32/x64
* Realtek ( RTS 5227, 5249 Card Reader) v.6.3.9600.21249 -- x32/x64
* Realtek ( RTS 5208, 5209 Card Reader) v.6.3.9600.28150 -- x32/x64
* Realtek ( RTS 528x Card Reader) v.6.2.9200.27040 -- x32/x64
* Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.14.00.05 — x32/x64
* Ricoh R5U23x/24x Driver v.2.25.17.01 -- x32/x64

Wi-Fi
* Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver v.10.0.0.75 — x32/x64
* Atheros AR6XXX Wireless Windows 7 Driver v.3.1.2.78 -- x32/x64
* Atheros AR9XXX Wireless Windows 7 Driver v.10.0.0.279 -- x32/x64
* Broadcom Wireless Windows 7 Driver v.6.30.223.215 -- x32/x64
* Intel Wi-Fi Windows 7 Driver v.16.10.0.5 -- x32/x64
* Ralink Wi-Fi Windows 7 Driver v.5.0.44.0 -- x32/x64
* Realtek RTL8187S, RTL8191SE Wireless LAN v.6.9110 — x32/x64
* Realtek RTL8180, RTL8185 Wireless LAN -- v.6.1122.1016.2009 -- x32/x64
* Realtek RTL8187B Wireless LAN v.62.1182.1163 — x32/x64
* Realtek RTL8187L Wireless LAN v.6.1316 — x32/x64
* Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.2002.1.0106 -- x32/x64
* Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.2021.0.0203.2012 -- x32/x64
* Realtek RTL8192U Windows 7 Driver v.6.1372 -- x32/x64
* Realtek RTL8192CE, RTL8192CE, RTL8188CE Driver v.2012.9.0212.2014 -- x32/x64
* Realtek RTL8188CU, RTL8192CU Driver v.1026.4.1023.2013 -- x32/x64
* Realtek RTL8188CE, RTL8723AE Wireless LAN v.2002.5.0806.2012 -- X32/X64

Modems
* Driver Zyxel p-630s ee for win 7 x32
* Driver Zyxel p-630s ee for win 7 x64
* Driver DSL-200 for win7 x32/x64
* Driver ADSL-модем Acorp Sprinter USB for win 7 x32

USB 3.0 Host Controller
* ASMedia USB3.0 v.11.6.4.0 -- x32/x64
* Etron USB3.0 v.1.0.0.119 -- x32/x64
* Fresco Logic USB3.0 v.3.5.97.0 -- x32/x64
* Intel USB3.0 v.3.0.0.19 -- x32/x64
* Renesas USB3.0 Host v.3.0.23.0 -- x32/64
* Renesas(NEC) USB3.0 Host v.2.1.36.0 -- x32/64
* Texas Instruments USB 3.0 Controller drivers v.1.16.4.0 WHQL -- x32/x64
* VIA USB3.0 v.4.40C&D WHQL

Name : Windows 7 Drivers Update 01.04.2014
Version : April 2014
Languange : English/Russ
Medicine : Include
OS Support : Xp/7 (x86/x64)
Type File : Rar
Code File : w7.drivrs.aprl2014
Password : bunganajwa.com
Updated : 1 April 2014
Publisher : Intel, AMD, Nvidia, Realtek, VIA
Size : 5.5 Gb
 Thank to : http://www.bunganajwa.com
(or)
www.winkabarkyaw.net

1 comments: